Privacy

Privacy binnen het AMWML
 
ALS AMWML zijn wij verplicht u te informeren over hoe wij met uw gegevens omgaan en wat uw rechten zijn. Dit in het kader van de AVG. Deze wet is heel uitgebreid, maar de belangrijkste regels hebben we voor u hieronder op een rij gezet.
Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt het AMWML uw persoonsgegevens. Alle gegevens die herleidbaar zijn naar een persoon zijn persoonsgegevens. Bijvoorbeeld: naam, adres en telefoonnummer. Om goed ons werk te kunnen doen, hebben we persoonsgegevens nodig. Deze gegevens worden opgeslagen in uw dossier. We zijn verplicht een dossier over uw vraag aan te leggen. Maar we mogen niet méér gegevens vastleggen dan noodzakelijk is om u goede begeleiding te bieden. Als we om een andere reden uw persoonsgegevens denken nodig te hebben, zullen we daarvoor apart uw toestemming vragen. Verder is het zo dat de gegevens die we van u noteren moeten kloppen.
Dankzij het dossier beschikken medewerkers altijd over actuele informatie. Je hoeft dus niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen. Dit is prettig voor jou, efficiënt voor ons en het zorgt voor een betere samenwerking.  Het AMWML houdt zich aan de AVG. De AVG geeft aan hoe wij met persoonsgegevens moeten omgaan.
Je leest hierover meer in ons privacyreglement dat je altijd bij ons mag opvragen.
 
Verzamelen en vastleggen van gegevens
Heb je voor de eerste keer contact met het AMWML dan vragen wij je naar algemene persoonsgegevens, zoals naam, geboortedatum, telefoonnummer, adres en BSN.

Het AMWML noteert de gegevens in een digitaal dossier. Hierin worden ook notities gezet over uitgevoerde onderzoeken, consulten, behandelingen en andere informatie die voor de hulpverlening noodzakelijk zijn.
 
Bescherming
Binnen het AMWML is iedere medewerker verantwoordelijk voor een zorgvuldige en betrouwbare behandeling en verwerking van jouw gegevens.
 
Beveiliging
De beveiliging van uw gegevens vindt plaats via meerder technische en organisatorische maatregelen zoals Firewalls, Virusscanners, wachtwoordbeleid, logging van toegang, gedragsregels en bewustwordingscampagnes voor medewerkers.

Alleen die medewerkers die door hun beroep of door wettelijk voorschrift tot geheimhouding verplicht zijn mogen inzage hebben in de persoonsgegevens in het AMWML
Dit betekent concreet dat de medewerkers van het  AMWML er zorg voor dragen dat jouw gegevens niet:
- in onbevoegde handen komen
- verloren raken
- door onoplettendheid openbaar worden
 
Bewaren van gegevens
Na afronding van de hulpverlening bewaren wij uw gegevens 2jaar. Hierna wordt het dossier vernietigd.
 
Jouw rechten
Zolang jouw dossier in gebruik of in ons archief is, heb je de volgende rechten:
Het recht te weten wat er met je gegevens gebeurt.
Het recht op inzage en afschrift (kopie) van je gegevens.
Het recht om onze medewerker te vragen feitelijke onjuistheden in je dossier te corrigeren.
Het recht om informatie die niet relevant is, te laten verwijderen
Het recht een verzoek in te dienen om de inhoud van uw dossier te laten vernietigen.
Het recht op toevoeging van een eigen verklaring aan het dossier.
Het recht om je gegevens over te dragen aan een andere instelling (bijvoorbeeld bij verhuizing of schoolverandering)
Het recht op het indienen van een klacht met betrekking tot deze rechten.
 
Wil je gebruik maken van een van deze rechten?
Neem dan contact op met uw contactpersoon binnen het AMWML of neem contact op met de FG.
 
Gegevens uitwisselen
Het AMWML hecht veel waarde aan het beroepsgeheim en gaat daar zorgvuldig mee om. Wij wisselen geen informatie over u uit met andere organisaties, tenzij wij hiervoor toestemming hebben van u zelf. In een beperkt aantal gevallen geeft de wet ruimte om een uitzondering te maken. Dit bijvoorbeeld wanneer uw veiligheid in het geding komt. Wel moeten we dan in het dossier aangeven waarom we dat belang voor laten gaan voor het belang van bescherming van uw privacy.
 
Registratie
Een deel van de door u verstrekte informatie wordt verzameld voor registratie. Het doel hiervan is om verantwoording af te kunnen leggen aan de subsidiegever en om de kwaliteit van de hulpverlening goed te houden. De gegevens van alle cliënten worden anoniem samengevoegd en kunnen dus niet herleid worden tot uw persoon
 
Het AMWML zal alles in het werk stellen om jouw privacy te beschermen. Mocht er desondanks toch iets misgaan, laat het ons dan weten! Wij zorgen dan dat de fout zo goed mogelijk hersteld wordt.
 
Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen over je privacy?
Of wil je meer weten over het gebruik van dossiers?
Wil je gebruik maken van jouw rechten?
Of heb je een klacht?

Neem dan contact op met de Functionaris voor de Gegevensbescherming:
telefoonnummer: 088 0105930
mail: fg@amwml.nl
 
Je kunt ook informatie vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/