Privacy binnen het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg

Om cliënten zo goed mogelijk te kunnen helpen, slaan we binnen het AMW-ML gegevens op. Dat doen wij in een digitaal dossier.
Dankzij dit dossier beschikken medewerkers altijd over actuele informatie. Je hoeft dus niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen. Dit is prettig voor jou, efficiënt voor ons en het zorgt voor een betere samenwerking in jouw belang.  Het AMW-ML houdt zich aan de AVG. De AVG geeft aan hoe wij met persoonsgegevens moeten omgaan.

Je leest hierover meer in ons privacyreglement dat je altijd bij ons mag opvragen.

Het AMW-ML gaat uiterst zorgvuldig om met jouw gegevens. Hoe we dat doen en welke rechten en plichten hier bij komen kijken kun je hieronder lezen in het overzicht van de belangrijkste afspraken.

Verzamelen en vastleggen van gegevens

Heb je voor de eerste keer contact met het AMW-ML dan vragen wij je naar algemene persoonsgegevens, zoals naam, geboortedatum, telefoonnummer, adres en BSN.

Het AMW-ML noteert de gegevens in een digitaal dossier. Hierin worden ook notities gezet over uitgevoerde onderzoeken, consulten, behandelingen en andere informatie die voor de hulpverlening noodzakelijk zijn.

Wettelijke grondslag

Het AMW-ML legt alleen gegevens digitaal vast als dit volgens de wet ook mag.

Bescherming

Binnen het AMW-ML is iedere medewerker verantwoordelijk voor een zorgvuldige en betrouwbare behandeling en verwerking van jouw gegevens.

Beveiliging

De beveiliging van jouw gegevens vindt plaats via meerdere technische en organisatorische maatregelen zoals Firewalls, Virusscanners, wachtwoordbeleid, logging van toegang, gedragsregels en bewustwordingscampagnes voor medewerkers.

Alleen medewerkers die door hun beroep of door wettelijk voorschrift tot geheimhouding verplicht zijn, mogen inzage hebben in de persoonsgegevens in het AMW-ML. Dit betekent concreet dat de medewerkers van het AMW-ML er zorg voor dragen dat jouw gegevens niet:

 • in onbevoegde handen komen
 • verloren raken
 • door onoplettendheid openbaar worden
Bewaren van gegevens

Het AMW-ML bewaart jouw dossier tot 2 jaar na afronding van de hulpverlening. Als een ander wettelijk voorschrift een andere afwijkende termijn noemt, dan houden wij die aan.

Kun je jouw dossier inzien?

Je kunt om inzage in jouw dossier vragen. Je kunt alleen gegevens inzien over jezelf. Gegevens van andere personen in het dossier kun je alleen inzien met toestemming van die ander.

Jouw rechten

Zolang jouw dossier in gebruik of in ons archief is, heb je de volgende rechten:

 • Het recht te weten wat er met je gegevens gebeurt.
 • Het recht op inzage en afschrift (kopie) van je gegevens.
 • Het recht om onze medewerker te vragen feitelijke onjuistheden in het dossier te corrigeren.
 • Het recht om informatie die niet relevant is, te laten verwijderen.
 • Het recht een verzoek in te dienen om de inhoud van het dossier te laten vernietigen.
 • Het recht op toevoeging van een eigen verklaring aan het dossier.
 • Het recht om je gegevens over te dragen aan een andere instelling (bijvoorbeeld bij verhuizing of schoolverandering).
 • Het recht op het indienen van een klacht met betrekking tot deze rechten.

Wil je gebruik maken van een van deze rechten? Neem dan contact op met jouw contactpersoon binnen het AMW-ML of neem contact op met de FG (Functionaris voor de Gegevensbescherming).

Gegevens uitwisselen

Het AMW-ML hecht veel waarde aan het beroepsgeheim en gaat daar zorgvuldig mee om. Wij wisselen geen informatie over cliënten uit met andere organisaties, tenzij wij hier toestemming voor hebben. In een beperkt aantal gevallen geeft de wet ruimte om een uitzondering te maken.  

Het AMW-ML zal alles in het werk stellen om jouw privacy te beschermen. Mocht er desondanks toch iets misgaan, laat het ons dan weten! Wij zorgen dan dat de fout zo goed mogelijk hersteld wordt. 

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen over je privacy? Of wil je meer weten over het gebruik van dossiers? Wil je gebruik maken van jouw rechten? Of heb je een klacht?

Neem dan contact op met de Functionaris voor de Gegevensbescherming:

telefoonnummer: 088 0105930

E-mail: fg@amwml.nl

Je kunt ook informatie vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/