MAATSCHAPPELIJK WERK
IN OPDRACHT VAN PARTNERS

Bij het AMW-ML hebben we een breed aanbod in verschillende vormen van individuele en groepsgerichte hulpverlening. Deze kennis en ervaring zetten wij graag in bij onze opdrachtgevers. Lees hier meer over de verschillende vormen van maatschappelijk werk voor opdrachtgevers. Wil je weten wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met Hoofd Strategische Ontwikkeling en Projecten via 088 – 656 06 00 of info@amwml.nl. We vertellen je hier graag over.

Bij het AMW-ML hebben we een breed aanbod in verschillende vormen van individuele en groepsgerichte hulpverlening. Deze kennis en ervaring zetten wij graag in bij onze opdrachtgevers. Lees hier meer over de verschillende vormen van maatschappelijk werk voor opdrachtgevers. Wil je weten wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met Hoofd Strategische Ontwikkeling en Projecten via 088 – 656 06 00 of info@amwml.nl. We vertellen je hier graag over.

netwerkpartners

Eerstelijns zorg

Het AMW-ML is een gevestigde organisatie binnen de eerstelijnszorg in het sociaal domein, met als doel om mensen te ondersteunen bij vragen en uitdagingen die het leven hen biedt. Naast onze individuele hulpverlening zijn we ook een samenwerkingspartner voor andere zorgaanbieders in het sociaal domein in Midden-Limburg.

Gemeenten en netwerkpartners

Samen met onze opdrachtgevers (de zeven gemeenten in Midden-Limburg) en netwerkpartners werken we aan passende en doelmatige hulpverlening. We doen wat nodig is en kijken daarbij zoveel mogelijk naar oplossingen in de nabije omgeving in het alledaagse leven.

Doorverwijzers

Naast individuele hulpverlening en groepswerk hebben we ook een adviserende en ondersteunende rol binnen het sociaal domein. Bijna de helft van onze cliënten wordt doorverwezen door onder andere huisartsen, gemeenten en financiële dienstverleners. Bij het AMW-ML vinden we het dan ook belangrijk dat onze partners op de hoogte zijn van onze hulpverlening.

Huisartsen

Als huisarts ben je vaak de eerste contactpersoon voor mensen met complexe vragen of zorgen die invloed hebben op iemands gezondheid. Wij ondersteunen huisartsen bij casussen rondom iemands welzijn en positieve gezondheid. Huisartsen kunnen cliënten makkelijk doorverwijzen via Zorgdomein. Wij focussen ons vervolgens op het bieden van de juiste hulp. Wat heeft iemand nodig? Welke zorg heeft op lange termijn het meeste effect?

Consultatie: professionals met brede expertise

Het AMW-ML heeft niet alleen een verantwoordelijkheid naar cliënten, maar ook naar haar samenwerkingspartners in Midden-Limburg. We kunnen altijd meedenken over de hulpvraag en een inschatting maken welke hulp het beste past. Onze professionals hebben door hun ervaring en expertise zicht op het brede netwerk van hulpverlening binnen de gemeenten. Heb jij een casus waar je graag met ons over in gesprek gaat? Dit kan! Neem contact met ons op en we denken graag mee.

school maatschappelijk werk

Onze maatschappelijk werker:
 • biedt hulp aan leerlingen en ouders

 • opereert als vertrouwenspersoon

 • adviseert en informeert leerkrachten

 • participeert in diverse overlegorganen

 • kan snel doorverwijzen

Voor cliënten

Schoolmaatschappelijk werk is de schakel tussen het functioneren op school en de persoonlijke vragen en ontwikkeling. Bij het AMW-ML werken we nauw samen met het onderwijs uit de regio. Een leerkracht vangt vaak de eerste signalen op van problemen bij kinderen en jongeren. Zij hebben daarmee een signalerende functie, maar kunnen niet altijd de ondersteuning bieden die nodig is. De schoolmaatschappelijk werker gaat verder.

Heeft een leerling ruzie of last van depressieve gevoelens? Is er sprake van pesten, eenzaamheid, verslaving of een ander probleem (op school of thuis)? Of heeft iemand vragen over praktische vraagstukken, zoals over DUO? Dan biedt de schoolmaatschappelijk werker hulp en ondersteuning.


Hoe werkt het?

Samen met de leerling wordt er een plan opgesteld waarin een duidelijk doel wordt geformuleerd. De leerling gaat hiermee aan de slag en wordt in dit traject begeleidt door de schoolmaatschappelijk werker. Tussentijds zullen er evaluatiemomenten plaatsvinden op school waarin het plan eventueel wordt bijgesteld waar nodig. We werken altijd netwerkgericht en zullen in overleg met de leerling diegenen betrekken die voor de leerling belangrijk zijn, bijvoorbeeld ouders of familie.

De schoolmaatschappelijk werker biedt kortdurende hulpverlening. Soms is die vrij toegankelijke ondersteuning niet toereikend en heeft een leerling meer of andere zorg nodig. We gaan dan samen in gesprek en bespreken wat er nodig is om de zorg te waarborgen en welke organisatie de best passende hulp biedt.

We leveren maatwerk, dus ook voor scholen. In samenspraak met school organiseren we spreekuren en gastlessen, waardoor we zichtbaar en vanzelfsprekend aanwezig zijn. Hulp vragen wordt zo makkelijker en de hulp wordt ook op een vertrouwde plek geboden.

Ondersteuning van de schoolmaatschappelijk werker is altijd vertrouwelijk. 

Voor professionals

Docenten vangen vaak de eerste signalen op wanneer het niet goed gaat met leerlingen. Zij hebben daarmee ook een signalerende functie, maar kunnen niet altijd de ondersteuning bieden die nodig is. In dit geval kan men de leerlingen doorverwijzen naar de schoolmaatschappelijk werker.

De schoolmaatschappelijk werkers zijn er echter niet alleen voor leerlingen, maar ook voor professionals. Zij hebben namelijk ook een consultatiefunctie. Wat kunnen leraren doen om leerlingen optimaal te ondersteunen? De schoolmaatschappelijk werker denkt mee en geeft informatie en advies.

Samen delen we één doel: het welzijn van individuele leerlingen vergroten in het middelbaar beroepsonderwijs. Samen zorgen we ervoor dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen en kunnen blijven bouwen aan hun toekomst. Daarbij willen we het risico op schooluitval zo veel mogelijk verminderen.

Schoolmaatschappelijk werk bij jullie op locatie?

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van school. Wil je weten hoe schoolmaatschappelijk werk kan worden ingezet bij jou op locatie? Neem contact op met Hoofd Strategische Ontwikkeling en Projecten via 088 – 656 06 00 of info@amwml.nl. We vertellen je hier graag meer over.

school maatschappelijk werk

Onze maatschappelijk werker:
 • biedt hulp aan leerlingen en ouders

 • opereert als vertrouwenspersoon

 • adviseert en informeert leerkrachten

 • participeert in diverse overlegorganen

 • kan snel doorverwijzen

Voor cliënten

Schoolmaatschappelijk werk is de schakel tussen het functioneren op school en de persoonlijke vragen en ontwikkeling. Bij het AMW-ML werken we nauw samen met het onderwijs uit de regio. Een leerkracht vangt vaak de eerste signalen op van problemen bij kinderen en jongeren. Zij hebben daarmee een signalerende functie, maar kunnen niet altijd de ondersteuning bieden die nodig is. De schoolmaatschappelijk werker gaat verder.

Heeft een leerling ruzie of last van depressieve gevoelens? Is er sprake van pesten, eenzaamheid, verslaving of een ander probleem (op school of thuis)? Of heeft iemand vragen over praktische vraagstukken, zoals over DUO? Dan biedt de schoolmaatschappelijk werker hulp en ondersteuning.


Hoe werkt het?

Samen met de leerling wordt er een plan opgesteld waarin een duidelijk doel wordt geformuleerd. De leerling gaat hiermee aan de slag en wordt in dit traject begeleidt door de schoolmaatschappelijk werker. Tussentijds zullen er evaluatiemomenten plaatsvinden op school waarin het plan eventueel wordt bijgesteld waar nodig. We werken altijd netwerkgericht en zullen in overleg met de leerling diegenen betrekken die voor de leerling belangrijk zijn, bijvoorbeeld ouders of familie.

De schoolmaatschappelijk werker biedt kortdurende hulpverlening. Soms is die vrij toegankelijke ondersteuning niet toereikend en heeft een leerling meer of andere zorg nodig. We gaan dan samen in gesprek en bespreken wat er nodig is om de zorg te waarborgen en welke organisatie de best passende hulp biedt.

We leveren maatwerk, dus ook voor scholen. In samenspraak met school organiseren we spreekuren en gastlessen, waardoor we zichtbaar en vanzelfsprekend aanwezig zijn. Hulp vragen wordt zo makkelijker en de hulp wordt ook op een vertrouwde plek geboden.

Ondersteuning van de schoolmaatschappelijk werker is altijd vertrouwelijk. 

Voor professionals

Leraren vangen vaak de eerste signalen op wanneer het niet goed gaat met leerlingen. Zij hebben daarmee ook een signalerende functie, maar kunnen niet altijd de ondersteuning bieden die nodig is. In dit geval kan men de leerlingen doorverwijzen naar de schoolmaatschappelijk werker.

De schoolmaatschappelijk werkers zijn er echter niet alleen voor leerlingen, maar ook voor professionals. Zij hebben namelijk ook een consultatiefunctie. Wat kunnen leraren doen om leerlingen optimaal te ondersteunen? De schoolmaatschappelijk werker denkt mee en geeft informatie en advies.

Samen delen we één doel: het welzijn van individuele leerlingen vergroten in het middelbaar beroepsonderwijs. Samen zorgen we ervoor dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen en kunnen blijven bouwen aan hun toekomst. Daarbij willen we het risico op schooluitval zo veel mogelijk verminderen.

Schoolmaatschappelijk werk bij jullie op locatie?

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van school. Wil je weten hoe schoolmaatschappelijk werk kan worden ingezet bij jou op locatie? Neem contact op met Hoofd Strategische Ontwikkeling en Projecten via 088 – 656 06 00 of info@amwml.nl. We vertellen je hier graag meer over.

ziekenhuis maatschappelijk werk

Onze maatschappelijk werker biedt hulp bij:
 • Leren omgaan met de ziekte en handicap

 • Onzekerheid, spanning of verdriet

 • Het verwerken van slecht nieuws

 • Verlieservaringen, verlies van dierbare en verlies van toekomstperspectief

 • Omgaan met vermoeidheid

 • Terugvinden van vertrouwen in het lichaam

 • Bezorgdheid over de thuissituatie

 • Praktische zaken/vragen

Voor cliënten

Als je in het ziekenhuis bent opgenomen of op de polikliniek wordt behandeld, kan dat erg ingrijpend zijn. Deze gebeurtenis kan lijden tot spanning en onzekerheden, maar ook angst en verdriet. Dit veroorzaakt stress en kan daardoor zelfs het herstel in de weg staan. De specialist kan jou doorverwijzen naar de ziekenhuismaatschappelijk werker.

Een ziekenhuismaatschappelijk werker ondersteunt patiënten met een mogelijke hulpvraag, die ontstaat als gevolg van ziekte, een ziekenhuisopname of medische behandeling. De gesprekken zijn vertrouwelijk en kosteloos. We ondersteunen patiënten en hun naasten met vragen zoals:

 • Hoe ga ik om met angstgevoelens, onzekerheid, onmacht of eenzaamheid?
 • Ik ben ernstig ziek. Hoe vertel ik dit aan mijn kinderen?
 • Hoe kan ik de draad weer oppakken – privé, met werk of studie – na ontslag uit het ziekenhuis?
 • Door mijn ziekte zijn er relatieproblemen ontstaan. Wat kan ik hieraan doen?
 • Wie kan mij wegwijs maken bij vragen over vergoedingen, financiën en informatie over instellingen?
Voor professionals

De ziekenhuismaatschappelijk werker begeleidt de patiënt en hun naasten bij sociale, emotionele, financiële en relationele problemen die samenhangen met de ziekte en eventuele gevolgen die het leven kunnen veranderen. De patiënt ontdekt hoe hij/zij samen met familie en/of eigen netwerk met de (nieuwe) situatie om kan gaan. Daarbij is het doel het hervinden van balans en draagkracht.

Specialisten, gespecialiseerde verpleegkundigen en het paramedisch team kunnen een consult aanvragen bij de ziekenhuismaatschappelijk werker. Patiënten hebben namelijk altijd een verwijzing nodig van het ziekenhuis voor deze vorm van maatschappelijk werk.

De ziekenhuismaatschappelijk werker werkt nauw samen met het psychosociale team in het ziekenhuis. De lijntjes met onder andere de consultatief psychiatrisch verpleegkundigen (CPV), psychologen en geestelijke verzorgenden zijn kort. Daarnaast heeft de ziekenhuismaatschappelijk werker indien nodig ook contact met huisartsen, praktijkondersteuners en maatschappelijk werkers van zorginstellingen, gemeenten en andere netwerkpartners.


Het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg

Indien de hulpvraag geen medische achtergrond meer heeft, worden cliënten doorverwezen naar de collega’s van het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg. Zij zullen vervolgens met cliënten aan de slag gaan om de overige hulpvragen aan te pakken. Dit kunnen vragen zijn over onder andere veranderingen in de thuissituatie, het sociale netwerk of de financiële situatie.

Het AMW-ML stelt samen met de cliënt concrete doelen en zij gaan samen aan de slag om die te behalen.

trainingen op maat

 • Geld en werk

 • Verlies en verwerking

 • Vriendschap en relaties

 • Ruzie en geweld

 • Persoonlijke ontwikkeling

Maatwerk

Bij het AMW-ML bieden we maatwerk, zowel voor cliënten als voor professionals en onze partners. Wat kunnen wij betekenen voor jullie organisatie? Maak je wensen kenbaar en wij bieden een aanbod op maat. Onze maatschappelijk werkers zijn geschoold en gespecialiseerd in het geven van trainingen.

In ons activiteitenaanbod vind je een overzicht van onze trainingen, workshops, lezingen en themabijeenkomsten. Organisaties, scholen en vrijwilligersorganisaties kunnen deze activiteiten exclusief en op locatie aanvragen.

Deskundigheidsbevordering

Twee belangrijke kernwaarden bij het AMW-ML zijn Vakbekwaam en Samen doen. Onze maatschappelijk werkers zijn hbo-opgeleid en brengen daarmee een vracht aan deskundigheid. Deze kennis en ervaring willen we graag delen met onze netwerkpartners en vrijwilligers in de regio. Daarom hoort deskundigheidsbevordering voor de professionals in de organisatie ook tot de mogelijkheden. Wij bieden in-company trainingen zoals

 • Train de trainer
 • Interculturele communicatie
 • Oplossingsgericht werken
 • Signaleren en bespreekbaar maken huiselijk geweld
 • Gespreksvoering

Wat kunnen wij voor jullie organisatie betekenen? Neem contact met ons op en we vertellen je er graag meer over.

trainingen op maat

 • Geld en werk

 • Verlies en verwerking

 • Vriendschap en relaties

 • Ruzie en geweld

 • Persoonlijke ontwikkeling

Maatwerk

Bij het AMW-ML bieden we maatwerk, zowel voor cliënten als voor professionals en onze partners. Wat kunnen wij betekenen voor jullie organisatie? Maak je wensen kenbaar en wij bieden een aanbod op maat. Onze maatschappelijk werkers zijn geschoold en gespecialiseerd in het geven van trainingen.

In ons activiteitenaanbod vind je een overzicht van onze trainingen, workshops, lezingen en themabijeenkomsten. Organisaties, scholen en vrijwilligersorganisaties kunnen deze activiteiten exclusief en op locatie aanvragen.

Deskundigheidsbevordering

Twee belangrijke kernwaarden bij het AMW-ML zijn Vakbekwaam en Samen doen. Onze maatschappelijk werkers zijn hbo-opgeleid en brengen daarmee een vracht aan deskundigheid. Deze kennis en ervaring willen we graag delen met onze netwerkpartners en vrijwilligers in de regio. Daarom hoort deskundigheidsbevordering voor de professionals in de organisatie ook tot de mogelijkheden. Wij bieden in-company trainingen zoals

 • Train de trainer
 • Interculturele communicatie
 • Oplossingsgericht werken
 • Signaleren en bespreekbaar maken huiselijk geweld
 • Gespreksvoering

Wat kunnen wij voor jullie organisatie betekenen? Neem contact met ons op en we vertellen je er graag meer over.

maatschappelijk werk bij asielzoekerscentra

 • onzekerheid, eenzaamheid of verdriet

 • spanningen en irritaties door het verbeteren van sociale contacten

 • frustraties door het zoeken naar een nieuw evenwicht

 • psychosomatische klachten

 • praktische en/of financiële problemen

Voor cliënten / voor professionals

Asielzoekers hebben hun thuisland onvrijwillig verlaten en zijn niet zeker van een bestaan in Nederland. Zij hebben vaak traumatische ervaringen opgedaan tijdens hun vlucht en de voorafgaande gebeurtenissen. De cultuurschok, het leven als asielzoeker en veel onzekerheden hebben invloed op psychisch welbevinden en leiden veelal tot spanningsklachten.

Het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg biedt begeleiding bij psychosociale, emotionele en relationele problemen. Belangrijke doelen daarbij zijn het voorkomen van nieuwe trauma’s, het leren omgaan met de nieuwe situatie , de eigen draagkracht terugvinden en de zelfredzaamheid vergroten.


Verwijzing van het GZA

Asielzoekers kunnen bij ons terecht met een verwijzing van het GZA. Onze maatschappelijk werkers nodigen hen vervolgens uit voor een eerste intake en starten de hulpverlening. Dit traject wordt vergoed door de zorgverzekering.

Zodra een verblijfsvergunning is toegekend en men een woning heeft, kan de statushouder zich aanmelden bij de welzijnsorganisatie in zijn/haar gemeente. Inwoners van één van de zeven gemeenten in Midden-Limburg kunnen voor ondersteuning dus terecht bij het AMW-ML.


Coördinatiefunctie van het AMW-ML

Het AMW-ML zet zich in voor alle asielzoekers in Nederland. Daarbij werken we nauw samen met het COA. Wanneer er ergens in Nederland een nieuw AZC wordt geopend, zoeken wij een welzijnsorganisatie in de omgeving die het maatschappelijk werk op zich neemt. Zo krijgen alle asielzoekers in Nederland de mogelijkheid tot professionele begeleiding en ondersteuning.

bedrijfs maatschappelijk werk

Onze maatschappelijk werker:
 • kan werknemer en werkgever begeleiden bij werk gerelateerde problemen

 • kan tijdig problemen signaleren en betrokkenen adviseren

 • kan snel doorverwijzen naar andere voorzieningen

 • beschikt over een breed netwerk

Voor cliënten:

Werknemers zijn de motor van vrijwel iedere organisatie. Samen met collega’s werk je aan de organisatiedoelstellingen en daarbij bewaak jij de balans tussen werkdruk en ontspanning. Jouw werkgever heeft de verantwoordelijkheid om jou een passende werkomgeving te bieden. Dit in de vorm van een goede werkplek, een goede balans tussen werkdruk en de belastbaarheid van werknemers, maar ook het creëren van een fijne werksfeer. Want wie zich goed voelt, levert goed werk.

Maar wat als jij (al langere tijd) niet lekker in je vel zit? De meeste problemen waar je tegenaan loopt, kun je prima zelf oplossen. Maar soms lukt dat niet, of is er behoefte aan professionele ondersteuning en begeleiding. Bijvoorbeeld als er problemen in de privésfeer bestaan naast een baan met een hoge werkdruk. In dat geval kun je terecht bij de bedrijfsmaatschappelijk werker.

De bedrijfsmaatschappelijk werker onderzoekt samen met jou welke problemen en uitdagingen op dit moment zorgen voor stress of overbelasting. We benaderen deze onderwerpen altijd vanuit de gevolgen voor het werk. Zo helpen we langdurig verzuim te voorkomen en ondersteunen we waar nodig bij een re-integratie traject.

De bedrijfsmaatschappelijk werker wordt ingezet door jouw werkgever. Afhankelijk van de afspraken kan dit de bedrijfsarts, P&O afdeling of leidinggevende zijn. De gesprekken zijn vertrouwelijk.

Voor profesionals:

Bij het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg bieden we bedrijfsmaatschappelijk werk. Bedrijfsmaatschappelijk werk draagt bij aan de organisatiedoelstellingen door het bevorderen van motivatie, welbevinden en inzetbaarheid van werknemers. Dit wordt ingezet om knelpunten op te lossen of, nog beter, te voorkomen. De bedrijfsmaatschappelijk werker biedt psychosociale hulp en begeleidt en activeert werknemers.

Ons doel? Bij het AMW-ML vinden we het belangrijk dat mensen de regie over hun eigen leven terugvinden. Iemand die lekker in zijn vel zit, presteert ook beter. Men krijgt energie van het werk en dit zal leiden tot betere resultaten.

De gesprekken kunnen zowel op locatie als bij ons op kantoor plaatsvinden. We stemmen hierbij onderling af wat gewenst is. Daarbij geldt: we bieden maatwerk. Willen jullie dat wij een vast moment bij jullie op kantoor aanwezig zijn? Geen probleem, dan plannen we een spreekuur in. Liever één-op-één ondersteuning voor jullie werknemers? Dan plannen we een intakegesprek in met de werknemer waarbij de hulpvraag en een vervolgtraject wordt vastgesteld.

Bedrijfsmaatschappelijk werkers kunnen ook de werkgever bijstaan. Bijvoorbeeld met advies over het beleid, psychosociale arbeidsbelasting of het opleiden van een vertrouwenspersoon.

Trainingen op maat bij jouw organisatie

Wij zetten onze kennis en ervaring graag in voor ieder individu en organisatie. Zijn er bijvoorbeeld werknemers met financiële problemen? Een training “omgaan met geld” kan helpen om de zorgen te beperken en tot oplossingen te komen. Is er een afdeling met veel onrust en een hoog ziekteverzuim?  De training ‘’mindfulness’’ verbetert deze situatie.

Kijk hier voor meer informatie over deze trainingen en neem contact met ons op. Samen bespreken we de mogelijkheden voor jouw organisatie.

Bedrijfsmaatschappelijk werk binnen jullie organisatie?

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van de organisatie. Wil je weten hoe bedrijfsmaatschappelijk werk kan worden ingezet binnen jouw organisatie? Neem contact op met Hoofd Strategische Ontwikkeling en Projecten via 088 – 656 06 00 of info@amwml.nl. We vertellen je hier graag meer over.

VRAGEN?

VRAGEN?